תקנון הארגון

תקנון מעודכן מיום 26 ליוני 2008

העמותה מאמצת את הוראות התקנון המצוי של עמותה שבתוספת א' לחוק העמותות תשם-1980 , כך שייווספו להוראות התקנון המצוי ההוראות שלהלן, בהתאמה.

פרק א' – כללי

1. שם העמותה:
שם העמותה יהיה: "ארגון המטפלים, היועצים, המנחים והמורים בשיטת לוסקי (ע"ר)" וייקרא להלן בתקנון זה: "הארגון"
2. מטרות הארגון: 
2.1. להוות ארגון מקצועי המאגד ומפקח על מטפלים, מאמנים, יועצים, מנחים, מאבחנים, מורים ומאסטרים בשיטת לוסקי. ייקראו להלן בתקנון זה: "החברים".
2.2. להוות ארגון מקצועי המאגד ומפקח על בתי ספר והמכללות העוסקים בהכשרת מטפלים, מאמנים, יועצים, מנחים, מאבחנים, מורים ומאסטרים בשיטת לוסקי. ייקראו להלן בתקנון זה: "המוסדות המכשירים"
2.3. להוות גוף מייצג של החברים העוסקים בשיטת לוסקי, ושל המוסדות המכשירים העוסקים בהכשרה בשיטת לוסקי, מול רשויות המדינה, התאחדויות, וגופים אחרים לצורך ביצוע מטרות העמותה.
2.4. לפעול לרגולציה תחיקתית אשר תסדיר את מעמד החברים העוסקים בשיטת לוסקי.
2.5. לפעול להגברת המודעות הציבורית לשיטת לוסקי.
2.6. ליזום ו/או לתמוך במחקרים ובניסויים מדעיים ואחרים, במוסדות בריאות, חינוך ואחרים להגברת התקפות והתועלות של "שיטת לוסקי" למערכת החינוך, למערכת הבריאות ולכל מערכות החיים.
2.7. ארגון ימי עיון, השתלמויות וכנסים מקצועיים לצורך עדכון חידושים בשיטת לוסקי.
2.8. גיבוש כללי אתיקה לכלל העוסקים בשיטת לוסקי ולהוות הגוף אשר אמון על יישומם.
2.9. לפעול להפקת ירחון או רבעון מקצועי של הארגון.
2.10. לפעול להקמת אתר אינטרנט לארגון.
2.11. הארגון יעניק מעמד ותעודת "חבר ארגון" מטעם הארגון לפי התנאים המפורטים בפרק ב' להלן, "החברות בארגון".
2.12. הארגון לא יעסוק בשום דרך בהכשרה חלקית או מלאה של חברים, ולא יהיה קשור בקשר כלשהו למוסדות מכשירים, ולא יקים מטעמו בדרך ישירה או עקיפה מוסד מכשיר.
2.13. הארגון יפעל בכל דרך חוקית מתאימה לקידום וליישום מטרותיו ומצעו.

פרק ב' – החברות בארגון

בנוסף להוראות התקנון המצוי ב"סימן א: חברות" יחולו ההוראות הבאות:

3. הארגון יקבל לשורותיו כחבר הארגון אך ורק מטפל, מאמן, מנחה, יועץ, מאבחן, מורה, ומאסטר, שסיים בהצלחה את לימודיו בשיטת לוסקי, או שהינו סטודנט מן המניין בכל מוסד מכשיר, שעיסוקו בהכשרה של מטפלים, מאמנים, יועצים, מנחים, מאבחנים, מורים, או מאסטרים בשיטת לוסקי, שקיבל הרשאה מהארגון.
4. חבר ארגון הוא:
4.1. מי שסיים בהצלחה את לימודיו בשיטת לוסקי בכל מוסד או בית ספר המכשיר מטפלים, מנחים, יועצים, מאבחנים, ומורים בשיטת לוסקי, בהרשאת הארגון.
4.2. סטודנטים משנה א' ומעלה בכל מוסד או בית ספר המכשיר מטפלים, מנחים, יועצים, מאבחנים, ומורים בשיטת לוסקי, בהרשאת הארגון.
4.3. מוסד המכשיר מטפלים, מנחים, מאמנים, יועצים, מאבחנים, מורים ומאסטרים בשיטת לוסקי, שעמד בדרישות הקבלה לארגון, כמפורט בסעיף 5.5 להלן.
5. חמישה סוגי דרגות בארגון:
5.1. דרגת תלמיד – סטודנט בשיטת לוסקי בשנה ראשונה ושניה ללימודים, באחד המוסדות המכשירים המוכרים ע"י הארגון, ובאישור ועד הארגון.
חבר תלמיד זכאי לכל ההטבות המוצעות לחברי הארגון, וכן זכאי להשתתף בכל הפעילויות המוצעות לחברי הארגון.
חבר תלמיד אינו זכאי לבחור בהצבעות במליאת הארגון, ו/או להיבחר למוסדות הארגון.
חבר תלמיד ישלם דמי חברות סמליים בסך 30 ₪ לשנה (דמי החברות ישולמו לשנתיים מראש).
5.2. דרגת מוסמך – חבר זה הינו חבר תלמיד, שסיים בהצלחה שנתיים של לימודים, שכוללים את התכנים הבאים, ובאישור ועד הארגון:
5.2.1. שיטת לוסקי / מבוא לשיטת לוסקי – לפחות 112 ש"ל אקדמאיות.
5.2.2. התפתחות אישית בשיטת לוסקי / הנחיית קבוצות בשיטת לוסקי / אבחון בשיטת לוסקי / אימון בשיטת לוסקי / ייעוץ בשיטת לוסקי – לפחות 224 ש"ל אקדמאיות.
5.2.3. 6 קורסים נוספים בטכניקות אבחון/ייעוץ/אימון/טיפול/הנחיית קבוצות בהתאמה לשיטת לוסקי, כפי שנקבע ע"י המוסד המכשיר. – לפחות 336 ש"ל אקדמאיות.
סה"כ 12 קורסים בהיקף כולל של 672 שעות לימוד.
חבר זה זכאי למלוא הזכויות של חבר תלמיד ובנוסף רשאי לבחור בהצבעות במליאת הארגון, ו/או להיבחר למוסדות הארגון.
חבר זה אינו רשאי ללמד קורסים בשיטת לוסקי לצורך הכשרת מאמנים, מטפלים, יועצים, מנחים, מורים, ומאסטרים בשיטת לוסקי.
חבר זה ישלם דמי חברות מלאים, כפי שנקבעים ומתעדכנים ע"י ועד הארגון.
5.3. דרגת בכיר – חבר זה הנו חבר מוסמך, שסיים בהצלחה 4 שנות לימודים, שכוללים את התכנים הבאים, ובאישור ועד הארגון:
5.3.1. שיטת לוסקי / מבוא לשיטת לוסקי – לפחות 112 ש"ל אקדמאיות.
5.3.2. התפתחות אישית בשיטת לוסקי / הנחיית קבוצות בשיטת לוסקי – לפחות 168 ש"ל אקדמאיות.
5.3.3. אבחון בשיטת לוסקי / ייעוץ בשיטת לוסקי / אימון בשיטת לוסקי / טיפול בשיטת לוסקי – לפחות 224 ש"ל אקדמאיות.
5.3.4. רפואה מערבית – לפחות 112 ש"ל אקדמאיות.
5.3.5. תרגול/עבודה מעשית – לפחות 56 שעות תרגול אקדמאיות.
5.3.6. טיפולים קליניים – לפחות 100 שעות טיפול בהשגחה, מלאות (60 דק')
5.3.7. כתיבת תזה העבודה צריכה לשקף תרומה ייחודית לחקר שיטת לוסקי.
5.3.8. 8 קורסים נוספים בטכניקות אבחון/ייעוץ/אימון/טיפול/הנחיית קבוצות בהתאמה לשיטת לוסקי, כפי שנקבע ע"י המוסד המכשיר. – לפחות 448 ש"ל אקדמאיות.
סה"כ 22 קורסים בהיקף כולל של 1232 שעות לימוד.
חבר זה זכאי למלוא הזכויות של חבר מוסמך ובנוסף רשאי ללמד קורסים בשיטת לוסקי לצורך הכשרת מאמנים, יועצים, מטפלים, מנחי קבוצות בשיטת לוסקי, במסגרת המוסדות המכשירים המוכרים ע"י הארגון.
חבר זה ישלם דמי חברות מלאים, כפי שנקבעים ומתעדכנים ע"י ועד הארגון.
5.4. דרגת מאסטר בשיטת לוסקי – חבר זה הנו חבר בכיר, שעבר בהצלחה מסלול הכשרה והתנסות כמורה בשיטת לוסקי, באחד המוסדות המכשירים המוכרים ע"י הארגון, בהתאם לדרישות המוסד המכשיר, ובאישור ועד הארגון.
חבר זה זכאי למלוא הזכויות של חבר בכיר ובנוסף רשאי לנהל מגמה/מוסד מכשיר העוסק בהכשרת מאמנים, יועצים, מטפלים, מנחים, מאבחנים, מורים ומאסטרים בשיטת לוסקי.
חבר זה ישלם דמי חברות מלאים, כפי שנקבעים ומתעדכנים ע"י ועד הארגון.
5.5. בתי ספר ומכללות חברות בארגון
הארגון יקבע את התנאים להכרה במוסד כמורשה להכשיר מטפלים, מנחים, מאמנים, יועצים, מאבחנים, מורים ומאסטרים בשיטת לוסקי:
5.5.1. ראש המגמה/מסלול/מוסד יהיה מאסטר בשיטת לוסקי.
5.5.2. תוכנית הלימודים תכלול את הקורסים השונים, כמפורט בתנאי החברות לחברים בדרגות השונות בסעיפים 5.1-5.4 לעיל.
5.5.3. מוסד רשאי לעסוק בהכשרת מטפלים, מנחים, מאמנים, יועצים, מאבחנים, מורים ומאסטרים בשיטת לוסקי לדרגת מוסמך ו/או בכיר ו/או מאסטר.
5.5.4. וועד הארגון הוא שיקבל את ההחלטה להכיר במוסד מכשיר מטפלים, מנחים, מאמנים, יועצים, מאבחנים, מורים ומאסטרים בשיטת לוסקי בדרגות השונות כחבר בארגון, בהתאם לדרישות הנ"ל
5.5.5. תשלום דמי חברות למוסדות מכשירים ייקבע ע"י וועד הארגון.
6. חריגים
6.1. וועד הארגון רשאי לאשר דרגת/סוג חברות לחריגים בהתאם לשיקול דעתו.
6.2. בוגרי מכללת לוסקי, שסיימו לימודיהם בהצלחה וזכאים לתעודה מטעם המכללה, במסלול תלת-שנתי ושסיימו כל מחוייבותיהם למכללה עד סוף שנת 2008 יוכרו לדרגת בכיר מטעם הארגון. בוגרים אלה יוכלו להמשיך הכשרתם לדרגת מאסטר גם לאחר שנת 2008.
6.3. יוצר ומפתח השיטה, ד"ר דני לוסקי יוכר לדרגת מאסטר בשיטת לוסקי מטעם הארגון.

פרק ג' האסיפה הכללית

בנוסף להוראות התקנון המצוי ב"סימן ב: האסיפה הכללית" יחולו ההוראות הבאות:

7. לכל חבר ארגון יהיה קול אחד לעניין ההצבעות באסיפה הכללית.
רק לחברי ארגון מדרגת מוסמך ומעלה (סעיפים 5.2-5.5 לעיל) יש זכות הצבעה באסיפה הכללית. תנאי לזכות ההצבעה של חבר ארגון הוא, כי החבר שילם את דמי החבר המגיעים ממנו לארגון על פי החלטת הוועד.

פרק ד' – ועד הארגון

בנוסף להוראות התקנון המצוי ב" סימן ג': הועד " יחולו ההוראות הבאות:

8. ועד הארגון – כללי
8.1. ועד הארגון ייבחר אחת לשנתיים באסיפה הכללית מבין חברי הארגון.
8.2. וועד הארגון הראשון ייבחר מתוך החברים המייסדים של הארגון.
8.3. כל החברים בעמותה זכאים לבחור ולהיבחר, להוציא חברים בדרגת תלמיד, כמפורט בסעיף 5.1 לעיל.
8.4. מספר חברי הוועד יהיה חמישה חברים כולל היו"ר.
8.5. כל חברי העמותה לרבות חברי הוועד, יהיו פעילים מתנדבים ללא שכר.
9. סמכות ועד הארגון
9.1. ועד הארגון הוא המוסד המבצע העליון של הארגון.
9.2. הועד ידאג להגשמת מטרות העמותה ולביצוע החלטות מוסדותיה.
9.3. הועד ייצג את הארגון לכל דבר ועניין.
9.4. הועד יקבע את דמי החבר אותם יהיה על חברי הארגון לשלם לארגון, ומותר יהיה לועד לקבוע דמי חבר בתעריפים שונים בהתאם לסוגי החברות, כמפורט בפרק ב' ליעל "החברות בארגון".
9.5. הועד רשאי להאציל מסמכויותיו לועדות מיוחדות קבועות או לפי העניין שימנה לפי הצורך ו/או לחברים בועד ובלבד שהאחריות תיוותר בידי הועד.
9.6. ועד הארגון יוכל למנות ו/או להיעזר מפעם לפעם או באופן קבוע ביועצים בנושאים ו/או תחומים שייקבעו על ידו, לפי הצורך, לזמנם לישיבות הועד או לקבל מהם חוות דעת מקצועית בכתב לפי הצורך ולפי העניין ולקבוע את שכרם.
9.7. הועד בישיבתו הראשונה לאחר היבחרו יבחר מבין חבריו יו"ר לארגון לכהונה של שנתיים.
9.8. חברי האסיפה יכולים להעביר את היו"ר הוועד מכהונתו לפני מועד הבחירות, ולבחור אחר תחתיו בהצבעה גלויה ברוב מיוחד של שני שליש מחברי האסיפה.
9.9. יו"ר הארגון רשאי למנות יועצים מקצועיים אישיים לצורך ביצוע תפקידיו בהתנדבות.
9.10. יו"ר הוועד הוא גם יו"ר הארגון והוא מייצג את הארגון הן כלפי חוץ והן כלפי פנים. יו"ר הארגון פועל בסמכות כל חברי הארגון.
9.11. סדרי עבודת הועד, מועד ישיבותיו, ההזמנה להן ודרך ניהולן ייקבעו ע"י יו"ר הארגון או מי מטעמו.
9.12. הועד יכונס לישיבה על ידי היו"ר בזמנים קבועים כפי שייקבע או אם נתבקש לכך לפחות על ידי מחצית מחברי הועד, יתכנס לישיבה מיוחדת.
9.13. המניין החוקי לישיבות הועד יהיה נוכחות של שלושה חברים מתוך חמישה חברי הועד לפחות. לא התכנס מנין חוקי כאמור, תידחה ישיבת הועד למועד אחר ובישיבה הנדחית יהיה המניין חוקי בכל מספר משתתפים. מועד אחר יהיה בכל זמן כפי שיחליט יו"ר הוועד.
9.14. יו"ר רשאי להודיע לוועד על סיום תפקידו של חבר שלא נוכח בשלוש ישיבות וועד, ויבחר תחתיו אחד מהחברים בארגון לחבר וועד במקומו. בחירה זאת תהא בתוקף עד לכינוס האסיפה הכללית.
10. החלטות
תנאי לזכות ההצבעה של חבר ועד הארגון הוא, כי שילם את דמי החבר המגיעים ממנו לארגון. העמותה תודיע לחבר כי ביכולתו לשלם עד למועד כינוס הוועד ואי תשלום יגרום להוצאת החבר מהארגון בכפוף להוראות חוק העמותות בעניין.

פרק ז' – אחריות ופירוק

11. חברי הארגון אינם נושאים באחריות אישית כלשהי להתחייבויות הארגון אלא אם כן קיבלו על עצמם אחריות כזו בכתב למעט אחריות לפי חוק כגון אחריות נושאי משרה בתאגיד.
12. השימוש ברכוש הארגון ובהכנסותיה
הכנסות ונכסי הארגון ישמשו אך ורק לקידום מטרות הארגון. שום חלק מהם לא ישולם ולא יועבר, במישרין או בעקיפין, בין בצורת רווחים ובין באופן אחר כלשהו, לחברי הארגון.
13. נכסים לאחר פירוק
פורק הארגון לאחר שנפרעו חובותיו במלואן ונשארו נכסים, לא יחולקו נכסים אלה בין חברי הארגון, אלא יינתנו או יעברו לעמותה או עמותות, קרן, קרנות, גוף, גופים, מוסד או מוסדות שמטרותיו או מטרותיהם דומות למטרות הארגון והאוסרים על חלוקת נכסיהם והכנסותיהם בין חבריהם, הכל כפי שייקבע בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית בה נתקבלה ההחלטה על פירוק הארגון.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *